1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Salihli Belediyesi Jeotermal Ruhsat Sahası Kiralama İhalesi Yapacak

Salihli Belediyesi Jeotermal Ruhsat Sahası Kiralama İhalesi Yapacak
0

Salihli Belediyesi adına kayıtlı olan jeotermal işletme ruhsatını 30 yıllığına kiraya vermek üzere ihale ediyor. İhale 12.10.2017 perşembe günü saat 13.00’da yapılacak.

İHALE DETAYLARI

1- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Salihli Belediyesi adına düzenlenmiş L20-a1, L20-a2 Paftalar ve aşağıda koordinatları verilen JEOTERMAL işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. Maddesinin 29. Fıkrası tanımı çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre, Salihli Belediye Meclisi’nin 22/08/2017 tarih ve 2017/74 Sayılı Kararına istinaden 30 yıllığına Sınırlı Ayni Hak Tesisi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 12/10/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Salihli Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda  ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte,  hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını  en geç 11/10/2017 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine  kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan alanın bulunduğu koordinat, muhammen kira bedeli,  geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SIRA NO

N.ADI

KOORDİNAT Y (KUZEY)

KOORDİNAT X (DOĞU)

PAFTA

VASFI

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE SÜRESİ

   1

1

2

3

4

596000

603000

603000

596000

4262000

4262000

4255000

4255000

L20-a1, L20-a2

Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha

İlk Üç yıl Yıllık 150.000,00 TL. diğer yıllar 1.500.000,00 TL Yıllık ruhsat kullanım bedeli ile İşletme bedeli ve Diğer  Gelirlerin  % 8 i oranında hesaplanan bedeldir.

1.228.500,00 TL.

30 YIL

   2

1

2

3

4

596000

598000

598000

596000

4258750

4258750

4256100

4256100

L20-a1,

L20-a2

Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha

Yukarıdaki tabloda 2.sırada belirtilen koordinatlar, Kurşunlu Kaplıcalarının neojen tabakasından beslenen mevcut kuyularının bulunduğu alanlar olup, kaynak koruma alanları ile sınırlı olacak şekilde  yine belediyenin işletmesinde kalacak şekilde ihale dışında bulunmaktadır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
1 – Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması.
2- İsteklinin veya %50´sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansının Olması
3 – İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline  kayıtlı ve halen faaliyette olması, gerekmektedir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Gerçek Kişilerden;
1- TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
2- Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.
5- Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.
6- Şartname bedelinin ödendiğini  gösterir alındı makbuzu.
7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali  Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.
8- Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi
9- 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. Maddesi hükmü kapsamında yer alan gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.
B) Tüzel Kişilerden;
1- Tebligat için adres beyanı.
2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4- Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.
5- Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.
6- Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
7- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış  (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.
8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca istekli tüzel kişilik; Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortakların tamamının, Komandit şirket ise komantide ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi.
9- İsteklinin tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin 667 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 8.maddesi hükmü kapsamında yer alanlar ihaleye katılamazlar.
C)  Ortak girişim olması halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki  belgeler  ve  iş ortaklığı beyannamesi,
4-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre ihalesi yapılacak olan sınırlı  ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00  TL.ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.
    Taliplilere ilanen duyurulur.
                                                                                                Zeki KAYDA
                                                                                             Belediye Başkanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.