1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 4 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 4 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 4 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Bursa Valiliği
İhale Tarih ve Saati                 : 01.11.2016 Günü Saat 14.00

 

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

 

1) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mezit-Sulhiye mevkii, I23a2 / I23a3 / I23b1 paftaları ve 4.942,82 hektar alana sahip, ER-3203453 noluaşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0727000

0729000

0731500

0735360

0735737

Yukarı (X)

4426000

4426000

4420000

4419357

4419283

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

0735945

0736593

0737000

0736200

0727000

Yukarı (X)

4423299

4425100

4425100

4418000

4416000

 

2) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Aşağıballık mevkii, H23d3 / H23d4 / I23a1 / I23a2 paftaları ve 1.758,05 hektar alana sahip, ER-3290760nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0728000

0728000

0726000

0726000

0724500

Yukarı (X)

4436200

4434999

4435000

4434000

4434000

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

0724500

0725000

0725000

0723100

0722800

Yukarı (X)

4429000

4429000

4428990

4428800

4436400

3) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Alaçam-Kıran mevkii, H22c4 pafta ve 5.000,0 hektar alana sahip, ER-3233143 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0692000

0697000

0697000

0702000

Yukarı (X)

4443000

4443000

4442000

4442000

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

0702000

0697000

0697000

0692000

Yukarı (X)

4438000

4438000

4437000

4437000

 

4) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, H21b3 / H22a4 / H22d1 paftaları ve 4.682,62 hektar alana sahip, ER-3304846 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA
Sağa (Y)

0670021

0675605

0677584

0679915

0679949

Yukarı (X)

4461783

4461961

4460761

4458633

4455357

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 
Sağa (Y)

0676402

0674410

0670593

0668702

 
Yukarı (X)

4455458

4457350

4458397

4459207

 

 

2 – Tahmin Edilen Bedel:

SIRA NO

İLÇE

MEVKİİ

K. CİNSİ

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İnegöl

Mezit Sulhiye

Doğ.Mineralli Su

4.942,82

47.957,22

1.438,72

01.11.2016

14:00

2

İnegöl

Aşağıballık

Jeotermal Kaynak ve Doğ.MineralliSu

1.758,05

35.340,11

1.060,20

01.11.2016

14:10

3

İnegöl

Alaçam Kıran

Jeotermal Kaynak ve Doğ.MineralliSu

5.000,00

97.002,00

2.910,06

01.11.2016

14:20

4

Osmangazi

Jeotermal Kaynak

4.682,62

90.965,43

2.728,96

01.11.2016

14:30

 

3 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 2. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi/ BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Defterdarlık Ek Bina Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 15 Osmangazi / BURSA adresinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 – İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 – Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  01.11.2016 Salı günü ihale saatine kadar.

6 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 – Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Bursa Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcekgecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 – Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.