1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kırşehir İl Özel İdaresi Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti

Kırşehir İl Özel İdaresi Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Kırşehir İl Özel İdaresi Arama Ruhsatlı Jeotermal Alanları İhale Edileceğini İlan Etti

 

 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Yoluyla Aramaya Açılacaktır

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 – İHALE KONUSU:

İlimiz Merkez İlçesi Sevdiğin Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 – İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1 – Kırşehir İli Merkez İlçesi Sevdiğin Köyü mevkiinde j31d1, j33d4 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 1020,57 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta
Sağa (Y) 587000 587150 587150 589500 589500
Yukarı (X) 4328424 4328424 4334940 4334000 4332000

 

6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta
Sağa (Y) 589000 589000 587615 587615 587000
Yukarı (X) 4332000 4330200 4330200 4328025 4328025

 

2.1.b) Muhammen Bedeli                   :  20.110,84 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı                         :  603,33 TL

3 – İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini      :  İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer               :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati                  :  24.10.2017 Salı günü saat 10.30 da yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü                                  :  2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer              :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati                 :  24.10.2017 günü saat 10.30

4 – İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Gerçek Kişi İstekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1 – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 – Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

4 – İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

5 – Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

6 – Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

7 – Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

8 – İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

9 – Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

10 – Vergi borcu yoktur yazısı

11 – 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

12 – İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

13 – İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

14 – İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

15 – İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat   : Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel        : 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411)

İlan olunur.

 

 

 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Yoluyla Aramaya Açılacaktır

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 – İHALE KONUSU:

İlimiz Mucur İlçesi Karaarkaç Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 – İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1 – Kırşehir İli Mucur İlçesi Karaarkaç Köyü mevkiinde j33a4, j33d1 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4454,25 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta
Sağa (Y) 635639 630691 632667 640021
Yukarı (X) 4340232 4343543 4349175 4345443

 

2.1.b) Muhammen Bedeli                   :  87.773,22 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı                         :  2.633,20 TL

3 – İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini      :  İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer               :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati                  :  24.10.2017 Salı günü saat 10.15 te yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü                                  :  2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer              :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati                 :  24.10.2017 günü saat 10.15

4 – İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Gerçek Kişi İstekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1 – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 – Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

4 – İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

5 – Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

6 – Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

7 – Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

8 – İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

9 – Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

10 – Vergi borcu yoktur yazısı

11 – 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

12 – İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

13 – İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

14 – İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

15 – İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat   : Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel        : 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411)

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.