1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

AYTER A.Ş. Jeotermal Sahasının, Kaynak Kullanım Hakkı, “Kira Sözleşmeleri” Tanımı Çerçevesinde İhale Edileceğini İlan Etti

AYTER A.Ş. Jeotermal Sahasının, Kaynak Kullanım Hakkı, “Kira Sözleşmeleri” Tanımı Çerçevesinde İhale Edileceğini İlan Etti
0

Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi (AYTER A.Ş.)  Jeotermal Sahasının, Kaynak Kullanım Hakkı, “Kira Sözleşmeleri” Tanımı Çerçevesinde İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  YİKOB Binası Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 01.03.2018/14:30

 

Aydın Termal Turizm Ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketine Ait J-894/A Ve J-894/B Numaralı (Aydın Çiftlik) Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahasında, Elektrik Enerjisi Üretmek Üzere Kaynak Kullanım Hakkının Kiralanması İşi İhale Edilecektir

Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketinden:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi (AYTER A.Ş.) adına düzenlenmiş J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsatlarına konu Jeotermal Sahasının, KAYNAK KULLANIM hakkı, anılan kanunun 3. maddesinin 29. fıkrasındaki “kira sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde ihale edilecektir. İşbu ihale, yalnız sahada elektrik enerjisi üretimi ile ilgili olup bunun dışında AYTER A.Ş. seracılık, kentsel ısıtma-soğutma ve termal tesis konularındaki intifa, irtifak, kaynak kullanım haklarını saklı tutar.

İhale kapalı teklif almak ve sonrasında açık artırma yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir. İhalenin bir defaya mahsus ödenecek sabit kaynak kullanım bedeli 10.000.000 USD’dır. İhale, satışı yapılacak net kWh elektrik enerjisi için AYTER A.Ş.ne, kilovatsaat başına USD cent cinsinden ödenecek bedel teklifi üzerinden yapılacaktır. Teklifler virgülden sonra en fazla 2 hane olarak verilmelidir. Minimum teklif bir defaya mahsus ödenecek sabit kaynak kullanım bedeli 10.000.000 USD + 1,00 USD cent/kWh olmalıdır.

İhaleyi Yapan Kurumun:

Adı                                                   :  Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi.

Adresi                                              :  Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17,  Kat: 3, Efeler/AYDIN

Tel                                                    :  0 256 213 45 01

Faks                                                 :  0 256 213 22 33

e-posta                                             :  [email protected]

İhalenin Yapılacağı Adres                :  Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17,  Kat: 1, Efeler/AYDIN (YİKOB Binası toplantı salonu)

İhale ile İlgili diğer Bilgiler:

 

İhale Dosya No

İhaleye Konu Jeotermal Alanın Adresi

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

Geçici Teminat Tutarı (USD)

AYTER A.Ş.-1

Aydın

J-894/A ve J-894/B (Çiftlik Sahası)

01.03.2018/10.00

01.03.2018/14:30

500.000

 

İşbu ihaleye, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş, kamu kaynağı kullanmayan, kamu tüzel kişileriyle ortaklık ilişkisi bulunmayan özel hukuk tüzel kişileri katılabilir. İhaleye gerçek kişiler, konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları katılamazlar.

İhale dokümanı ile sahaya ilişkin teknik raporlar Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş’nin Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17, Kat: 3 Efeler/AYDIN adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek tüzel kişilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17, Kat: 3 Efeler/AYDIN adresinden satın alınır.

İhale dokümanı satış bedeli: 25.000 TL (YirmibeşBinTürkLirası)

İhale dokümanı satış bedelinin yatırılacağı banka hesap no: Vakıfbank – TR14 0001 5001 5800 7295 7063 77

Tekliflerin verileceği adres: AYTER A.Ş. Bürosu- Aydın YİKOB binası, Efeler Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 2275 sokak, No: 17, Kat: 3 – Efeler/AYDIN

Teklif Zarfında Bulunması Gereken Belgeler

Teklif zarfının içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) Katılımcının ihale dokümanını satın aldığını gösterir ödendi belgesi,

b) İhale şartnamesi ekinde yer alan forma uygun Taahhütname,

c) İhale şartnamesi ekinde yer alan forma uygun, katılımcının tebligata esas adresi, telefon, faks, e-posta adresi, tüzel kişiyi temsile ve teklif vermeye yetkili kişi/ kişilerin adı soyadı ve unvanı bilgilerini içeren ve yetkili kişilerce imzalanmış “Katılımcı Bilgi Formu”,

d) Teklif sahibini temsile yetkili kişi/ kişilerin, noter onaylı nüfus cüzdanı örneği ve noter onaylı imza sirküleri,

e) Katılımcı tüzel kişinin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

f) İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde vekil adına düzenlenmiş, katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza sirküleri,

g) İhale şartnamesi ekinde yer alan formata uygun teklif mektubu (ayrı bir zarf içerisinde yer alacaktır),

h) İhale şartnamesi ekinde yer alan formata uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren belgeler,

i) Katılımcı tüzel kişilerin yöneticileri ile doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve üzerinde pay sahibi olan gerçek kişilerin kimlik ve adli sicil belgelerini, içermelidir.

Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar AYTER A.Ş’nin yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar AYTER AŞ’nin ilanda belirtilen tebligat adreslerine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. AYTER A.Ş ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.