1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 03.05.2017

Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahaları İhaleleri Yapılacaktır

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Van İli, Özalp İlçesi dahilinde, 1500 hektar alana sahip, 0001 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 1.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA
Sağa (Y)424000429000429000424000
Yukarı (X)4265000426500042620004262000

B) Van İli, Erciş İlçesi dahilinde, 2200 hektar Alana sahip, 0002/A ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 1.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA5.NOKTA
Sağa (Y)362000364000366000366000362000
Yukarı (X)43530004353000435100043460004348000

C) Van İli, Erciş İlçesi dahilinde, 4080 hektar alana sahip, 0002/B ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası İhalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1. POLİGON1.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA
Sağa (Y)362000366000360000355600
Yukarı (X)4348000434600043390004340000

2 – Tahmin Edilen Bedel:

 İLÇEALAN (HEKTAR)MUHAMMEN BEDELASGARİ GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ TRT SAATİ İLE
A)Özalp1500126.217,60-TL3.786,53-TL03.05.201710:00
B)Erciş2200181.437,60-TL5.443,13-TL03.05.201710:15
C)Erciş4080329.743,48-TL9.892,30-TL03.05.201710:30

3 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 150-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Van Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğüne peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 – İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 – Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati    :  03.05.2017 Çarşamba günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma şartlarını sağladığını gösterir belge

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 03.05.2017 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 – İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

9 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 – İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Van Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğüne peşin olarak ödenecektir.

11 – İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.