1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kırklareli İl Özel İdaresi 1 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Kırklareli İl Özel İdaresi 1 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Kırklareli İl Özel İdaresi 1 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Kırklareli İl Özel İdaresi
İhale Tarih ve Saati                 : 09/11/2016 – 14:00

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden:

1 – İhale Konusu İş:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Çakıllı Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve aşağıda belirtilen 1 adet Jeotermak Kaynak Arama sahasının Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

1)

İLİ

İLÇESİ

BELDESİ

ALANI (hektar)

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kırklareli

Merkez

Çakıllı

400,7

30.365,87

910,98

09.11.2016

14.00

3 yıl

İhale edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
Paftalar; e18a3, e18c1, e18d2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

574489

574433

576438

576466

       
Yukarı (X)

4595753

4597786

4597814

4595824

       

 

2 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer: Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı:

– İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

– İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

– Şartname bedeli Kırklareli İl Özel İdaresi Hesabına yatırılacaktır.

3 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası

b) Gerçek Kişi İstekliler;

1- Adres taahhütnamesi

2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Tüzel kişi istekliler;

1- Şirketin Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan Ticaret memurluğunun adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği),

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurtdışında yapılacak başvurularda istenilen belgelerin tümünü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki %3 geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) Vergi borcu yoktur yazısı.

4 – İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.Maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

5 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 – Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.