1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer         :  Mersin Valiliği toplantı salonunda

İhale Tarih ve Saati                : 25.03.2016 Cuma günü saat 13:30’da

 

Mersin Valiliği toplantı salonunda, 25.03.2016 Cuma günü saat 13:30’da

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 1 (bir) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

2013/03 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık mahallesi: Alanı 4419,06 Ha, Pafta: P31d1, P31d2

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç): 85.765,70 TL, Geçici Teminatı: 2.572,97 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(Y)

560420

564680

559560

554750

Yukarı (X)

4011630

4008050

4002630

4006900

 

2 – İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 1 Yenişehir / MERSİN adresindeki Mersin Valiliği toplantı salonunda, 25.03.2016 Cuma günü saat 13:30’da İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 25.03.2016 Cuma günü, ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 – İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1 – Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2 – İhale için belirtilen geçici teminatlar Mersin T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki Mersin Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü TR 09000 1000 207 0000 1000 5495 nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3 – Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1 – Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

3.3.2 – T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.3 – Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.4 – Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.4 – Tüzel kişi olması halinde;

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi.

3.4.1 – Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2016 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.2 – İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.3 – Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

4 – İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 28. Cad. No: 662 Mersin Valiliği Kat: 2 Yenişehir / MERSİN adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.

5 – 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

6 – İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 – İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

8 – İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname Mersin Valiliği resmi internet sitesi olan www.mersin.gov.tr‘den görülebilir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.