1. Anasayfa
  2. HABERLER

Denizli Buldan’da jeotermal saha kiraya verilecek

Denizli Buldan’da jeotermal saha kiraya verilecek
0

Denizli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiş Denizli ili, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi mevkii 30 (J-460) işletme ruhsat numaralı 2400 hektar Yenicekent jeotermal sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3. maddesinin 29. fıkrasındaki “Kira Sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin  14/02/2022 tarih ve 89 sayılı kararı gereği (ihale şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde), jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere işletme ruhsat süresi bitim tarihi olan 02/06/2041 tarihine kadar kiraya verilecektir.

İhaleye Konu Jeotermal Alana İlişkin Bilgiler:
1- İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

2-İhale, 04/08/2022 Perşembe Günü saat 14:15’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

3- Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 250.000,00-TL yıllık kira bedeli ile yıllık saha işletme cirosunun yüzde beşi(%5,00) olarak hesaplanacak yıllık saha kira bedelinin toplamı olup, geçici teminat tutarı 142.500,00 -TL(YüzkırkikibinbeşyüzTürkLirası) dır.

4-İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, Topraklık Mahallesi İzmir Bulvarı No:41 Kat:3’de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00-TL bedel ile temin edilebilir.

5- İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:15’a kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası’nın yer aldığı Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, Merkezefendi/DENİZLİ’de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya aynı adrese iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

6- İhaleye, amaç ve faaliyet konusu sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak olan, başka amaç ve faaliyet konusu olmayan, ticaret siciline kayıtlı ve hâlihazırda faaliyette bulunan sermaye şirketi niteliğinde tüzel kişiler ya da işbu nitelikleri haiz sermaye şirketi niteliğindeki tüzel kişilerden oluşan ve sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak amacıyla oluşturulan ortak girişimler katılabilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında ihale şartnamesinin 12. Maddesindeki esaslara göre sunmaları gerekir:

A) Tüzel Kişiler

1- Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi tarafından verilmiş imzalı tebliğe esas adres beyanı.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve faaliyette bulunduğuna dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneği.

3- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4- Tüzel kişi adına teklif vermeye, taahhüt ve borç altına girmeye yetkili kişileri gösteren yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

5- Temsil durumunda vekâletname aslı veya noter onaylı örneği ve vekile ait imza beyannamesi aslı veya noter onaylı örneği.

6- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu aslı.

7- Şekli ve içeriği bu Şartname’de belirlenen teklif mektubu,

8- Vergi borcu ve İdare’ye borcu olmadığını gösterir belge aslı.

9-Amaç ve faaliyetinin sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak olduğunu, başka amaç ve faaliyet konusu olmadığını gösterir esas (ana) sözleşmeyi ve bu sözleşmede yapılan değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nden alınan belge ya da esas sözleşmenin noter onaylı örneği,

10-Jeotermal kaynağa dayalı olarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla ihale konusu saha sınırları içerisinde yapılması planlanan arama, sondaj ve işletme faaliyetine ilişkin;

-Taslak Arama Raporu,

-Taslak Sondaj Raporu,

-Taslak İşletme Faaliyet Planı,

B) Ortak Girişim

Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin, işbu ilan metninin 7. maddesinin “A) Tüzel Kişiler” bölümünde 1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 9 numarasıyla belirtilen belgeleri ayrı ayrı; 6, 7 ve 10 numarasıyla belirtilen belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen İş Ortaklığı Beyannamesi’ni ise Ortak Girişim adına sunması gerekmektedir.

1- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

2- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Kaynak: https://www.ilan.gov.tr/

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.