1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kütahya İl Özel İdaresince 2 Adet Jeotermal Saha İhalesi Yapılacak

Kütahya İl Özel İdaresince 2 Adet Jeotermal Saha İhalesi Yapılacak
0

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2  jeotermal kaynak ruhsat alanı ihale edildi.

Kütahya İl Özel İdaresi’nin konuya ilişkin ilanı, 18.07.2018 tarihli  Resmi Gazete’nin 30482 sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kütahya ili Altıntaş merkez ve Altıntaş Gecek, Çayırbaşı köylerinde olmak üzere toplam 2 jeotermal kaynak ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri 95 bin lira ile 112 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 2.850 lira ile 3.360 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 02.08.2018 günü saat 14:00’da Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebilecek. Ayrıca, istekliler tekliflerini aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderebilecek.

İHALE İLANI

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.

1)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ

(TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL – % 3)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Kütahya

Altıntaş

4145,50

95.000,00

2.850,00

02.08.2018

14:00

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: K24a1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0242200

0250200

0250300

0242900

Yukarı (X)

4317400

4318300

4312700

4312300

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ

(TL + KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL – % 3 )

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ARAMA

RUHSAT

SÜRESİ

Kütahya

Altıntaş

Gecek, Çayırbaşı

4957,05

112.000,00

3.360,00

02.08.2018

14:02

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: J24d1, J24d2, J24d3, J24d4

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

Sağa (Y)

0244438

0253000

0252936

0249500

0249500

0245000

0242352

Yukarı (X)

4338204

4331000

4328940

4329000

4330000

4330000

4336867

2)

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı Yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

Kaynak : Resmi Gazete

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.