1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Uşak İl Özel İdaresi Tarafından 5 Adet Jeotermal Arama Ruhsatı İhale İlanı Yayınlandı


Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı aşağıda belirtilen toplam 5 adet jeotermal alanlarını  3 yıllık arama ruhsatı ile ihale edeceğini ilan etti.

1-Ulubey Hasköy= Geçici Teminat Miktarı (%3) 11.074,08 TL,

2-Ulubey Aksaz= Geçici Teminat Miktarı (%3) 2.488,21 TL,

3-Banaz Kızılcasöğüt= Geçici Teminat Miktarı (%3) 6.668,88 TL,

4-Banaz Hasanköy= Geçici Teminat Miktarı (%3) 4.911,52 TL,

5-Banaz Ahat= Geçici Teminat Miktarı (% 3) 3.861,92 TL

Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 24/04/2018/14:30

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Banaz-Ahat Köyü sınırları içerisinde kalan 2.145,51 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

İli Uşak
İlçesi Banaz
Mahalle/Köyü Ahat
Yüzölçümü 2.145,51 ha
Mevkii
İhale Taban Bedeli 128.730,60 TL
Geçici Teminat Miktarı (% 3) 3.861,92 TL
İhale Tarihi 24/04/2018
İhale Saati 14:30
İhale Yeri Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)
Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi 3 (üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K23c1-K23d2

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

738644

737437

737620

740050

741517

Yukarı (X)

4278949

4280266

4281399

4282485

4288476

6. NOKTA

7. NOKTA

Sağa (Y)

743306

741850

Yukarı (X)

4288297

4281106

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Banaz-Hasanköy sınırları içerisinde kalan 2.338,82 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

İli Uşak
İlçesi Banaz
Mahalle/Köyü Hasanköy
Yüzölçümü 2.338,82 ha
Mevkii
İhale Taban Bedeli 163.717,40 TL
Geçici Teminat Miktarı (%3) 4.911,52 TL
İhale Tarihi 24/04/2018
İhale Saati 14:30
İhale Yeri Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)
Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi 3 (üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K23b4, K23c1

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

744550

744642

744649

746515

749000

Yukarı (X)

4293615

4293601

4293780

4293497

4293000

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

746000

745676

745888

742138

742479

Yukarı (X)

4288000

4288000

4288040

4288414

4289435

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Banaz-Kızılcasöğüt Köyü sınırları içerisinde kalan 4.445,92 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

İli Uşak
İlçesi Banaz
Mahalle/Köyü Kızılcasöğüt
Yüzölçümü 4.445,92 ha
Mevkii
İhale Taban Bedeli 222.296,00 TL
Geçici Teminat Miktarı (%3) 6.668,88 TL
İhale Tarihi 24/04/2018
İhale Saati 14:30
İhale Yeri Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)
Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi 3 (üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K23d1-K23d2

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

727133

735917

736558

733933

727588

Yukarı (X)

4285262

4287349

4286580

4280605

4280837

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Ulubey-Aksaz Köyü sınırları içerisinde kalan 691,17 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

İli Uşak
İlçesi Ulubey
Mahalle/Köyü Aksaz
Yüzölçümü 691,17 ha
Mevkii
İhale Taban Bedeli 82.940,40 TL
Geçici Teminat Miktarı (%3) 2.488,21 TL
İhale Tarihi 24/04/2018
İhale Saati 14:30
İhale Yeri Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)
Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi 3 (üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak L22a3

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

690757

690150

689928

689910

689925

Yukarı (X)

4237757

4238275

4238338

4238353

4238339

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

Sağa (Y)

688043

687654

687699

687790

689609

692000

Yukarı (X)

4238871

4240038

4240052

4239995

4240793

4239000

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR21 0001 0002 5636 3568 1961 93 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler; gerekli belgeleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü en son saat 10.00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Ulubey-Hasköy sınırları içerisinde kalan 4.614,20 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.