1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Osmaniye İl Encümen Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Osmaniye İl Encümen Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Osmaniye İl Encümen Başkanlığı tarafından Osmaniye Hasanbeyli İlçesinde 2 adet Doğal Mineralli Su, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi İlçelerinde toplamda 5 adet Jeotermal Kaynak ruhsat ihalesini yapacağını ilan etmiştir. İhalenin yapılacağı yer ve tarihe ilan detaylarından ulaşabilirsiniz. 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Osmaniye  İl Encümen Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 21.06.2017 – Saat: 15.10

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz, sınırları içerisinde 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Ruhsatlı sahalara ait alanlarda, arama ve işletme haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan Jeotermal Kaynak arama ve işletme sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle İhaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Osmaniye İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Osmaniye İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir.

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak SahaCinsiGeçici TeminatMuhammen Bedelİhale Tarihi ve Saati
1- Osmaniye Hasanbeyli İlç.Doğal Mineralli Su4500150.00021.06.2017Saat: 15.10
2- Osmaniye Hasanbeyli İlç.Doğal Mineralli Su210070.00021.06.2017Saat: 15.10
3- Osmaniye Toprakkale İlç.Jeotermal Kaynak105035.00021.06.2017Saat: 15.10
4- Osmaniye Kadirli İlç.Jeotermal Kaynak105035.00021.06.2017Saat: 15.10
5- Osmaniye Kadirli İlç.Jeotermal Kaynak210070.00021.06.2017Saat: 15.10
6- Osmaniye Düziçi İlç.Jeotermal Kaynak105035.00021.06.2017Saat: 15.10
7- Osmaniye Düziçi İlç.Jeotermal Kaynak105035.00021.06.2017Saat: 15.10

1 – Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

 1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta
SAĞA (Y)280500282000282000280500
YUKARI (X)4118150411815041170004117000

2 – Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi sınırları içerisinde Doğal Mineralli Kaynak arama Ruhsatlı sahanın Koordinatları.

Pafta No: N37d1

 1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta
SAĞA (Y)280500280500282000282000
YUKARI (X)4118150411830041183004118150

3 – Osmaniye İli Toprakkale İlçesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36d3

 1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta
SAĞA (Y)247000253000253000247000
YUKARI (X)4109000410900041040004104000

4 – Osmaniye İli Kadirli İlçesi Sarıtanışmanlı Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak ve Minerralli su arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36a2-N36b1

 1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta7. Nokta 
SAĞA (Y)255061255967256607256964257144257358257405 
YUKARI (X)4149003414928541486834148331414812241480574147979 
 8. Nokta9. Nokta10. Nokta11. Nokta12. Nokta13. Nokta14. Nokta15. Nokta
SAĞA (Y)257362257198257237257149256906256011254926254560
YUKARI (X)41478924147750414756441474134147109414641441472784148416

5 – Osmaniye İli Kadirli İlçesi Koçlu Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak ve Mineralli su arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36a2

 1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta7. Nokta
SAĞA (Y)248029248798249653250097250562250301250022
YUKARI (X)4152708415278441527954152132415179041512634150570
 8. Nokta9. Nokta10. Nokta11. Nokta12. Nokta  
SAĞA (Y)249293248636248092247556247637  
YUKARI (X)41504574150349415082241513134152101  

6 – Osmaniye İli Düziçi İlçesi Ellek beldesi sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36b3-N36c2

 1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta
SAĞA (Y)267468271660270683264970
YUKARI (X)4130569412990041202884120270

7 – Osmaniye İli Düziçi İlçesi Bayındırlı Köyü sınırları içerisinde Jeotermal Kaynak arama Ruhsat sahası Koordinatları.

Pafta No: N36b3-b4-c1

 1. Nokta2. Nokta3. Nokta4. Nokta5. Nokta6. Nokta7. Nokta
SAĞA (Y)268250270988272334269000267500267491267468
YUKARI (X)4136750413642441350684130400413060041305654130569
 8. Nokta9. Nokta10. Nokta11. Nokta12. Nokta  
SAĞA (Y)267199265489262573265000267000  
YUKARI (X)41294604122989412297341310004134000  

İsteklilerden İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin;

a) Gerçek Kişiler;

1 – Nüfus cüzdan sureti

2 – Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 – Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Her sayfası imzalanmış olan şartname (Ekleri ile birlikte)

6 – İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu

7 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

2 – Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 – Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 – Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu,

7 – İhale dokümanının alındığına dair 1000 TL’lik banka makbuzu,

8 – Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha,

9 – İrtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 15.10’a kadar dilekçe ile birlikte Encümen Başkanlığına verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.