1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlarının, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İşin adı:

A) Adana İli, Feke İlçesi Gürümze mahallesi sınırları içerisinde 225 hektar alana sahip 4 nolu, 3297859 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 1.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA
Sağa (Y)744000745500745500744000
Yukarı (X)4216500421650042150004215000

B) Adana İli, Saimbeyli İlçesi Aksaağaç mahallesi sınırları içerisinde 3669,46 hektar alana sahip 3315085 erişim numaralı jeotermal kaynak aramaya rezervli sahanın ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 1.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA
Sağa (Y)255634255834252651247927
Yukarı (X)4207774420169141958094194578

C) Adana İli, Pozantı İlçesi Dağdibi mahallesi sınırları içerisinde 234 hektar alana sahip 11 nolu, 3332142 erişim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 1.NOKTA2.NOKTA3.NOKTA4.NOKTA
Sağa (Y)678200680000680000678200
Yukarı (X)4170600417060041693004169300

2 – Tahmin Edilen Bedel:

 İlçeErişim NumarasıAlan (Hektar)Muhammen BedelAsgari Geçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
A)Feke329785922529.558,31.-TL   886,75.-TL30.05.201709:30
B)Saimbeyli33150853669,4674.446,84.-TL2.233,41.-TL30.05.201710:15
C)Pozantı333214223429.558,31.-TL   886,75.-TL30.05.201711:00

3 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                        :  Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı     :  İhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                     İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste görülebilir.

                                                     Şartname bedelinin, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 – İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu (Döşeme Mah. 60074 Sk. 01130 Seyhan/ADANA)

b) Yapılacağı Tarih/Saat            :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                     :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

d) Tahmin edilen bedel ve

    geçici teminat miktarı             :  Yukarıda belirtilmiştir.

5 – Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                       :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Evrak Kayıt Bürosuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme

    Tarih/Saati                             :  30.05.2017 Salı günü yukarıda belirtilen İhale saatine kadar

6 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde Evrak Kayıt Bürosuna sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2. Noter tasdikli imza beyannamesi

3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.

2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri.

4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi istenilecektir.)

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

ı) Vergi borcu ve SGK borcu yoktur yazısı

j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 30.05.2017 Salı günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, Evrak Kayıt Bürosuna vermeleri zorunludur.

8 – İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

9 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 – İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN nolu hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 – Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

12 – İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.