1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Bitlis İl Özel İdaresi 3 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Bitlis İl Özel İdaresi 3 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Bitlis İl Özel İdaresi 3 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer         :  Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda

İhale Tarih ve Saati                : 10/05/2016 saat: 11.00’da

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

 

 

 

İhale Tarihi:10/05/2016 saat: 11.00’da başlayacak, 15’er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer:İ1 Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3 – İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

4 – Tekliflerin:

a) Verileceği Yer: Bitlis İl Özel İdaresini Encümen toplantı salonu.

b) Son Teklif Verme Tarih/ Saati: 10.05.2016          18 nolu saha: 11.00 kadar

19 nolu saha: 11.15 kadar

21 nolu saha: 11.30 kadar

5 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

3 –      T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmış, onaylı nüfuz cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 – Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve onaylı bir sureti.(son üç ayda alınan)

2 – Yönetim onaylı imza sirküleri,

3 – Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları Vekaletnameyi ibraz Edeceklerdir.

ç) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul Edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

e) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

f) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

g) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmış belge.

6 – İhale bedeli KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi ihale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

7 – Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

8 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 – Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.