1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Jeotermal Yaşam Merkezi ve Karbondioksit Ayrıştırma-Sıvılaştırma Tesisi Yapılması ve Yükleniciye Kiraya Verilmesi İşi İhale Edilecektir.


0

Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Jeotermal Yaşam Merkezi ve Karbondioksit Ayrıştırma-Sıvılaştırma Tesisi Yapılması ve Yükleniciye Kiraya Verilmesi İşi İhale Edilecektir.

Erzincan Belediye Başkanlığından:

İhaleye Konu İş’in;

Adı: Erzincan ili, Merkez ilçesi, Büyük Çakırman Köyü Komyeri mevki 143 ada 134 parsel üzerinde yirmi dokuz (29) yıl süre ile Gayri Ayni Hak Tesis edilmesi karşılığında, Jeotermal Yaşam Merkezi ve Karbondioksit Ayrıştırma-Sıvılaştırma Tesisi yaptırılması işi

Niteliği:  Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Büyük Çakırman Köyü Komyeri mevki 143 ada 134 parselde, belediye tarafından yüklenici lehine yirmi dokuz (29) yıl süre ile Gayri Ayni Hak Tesis edilmesi karşılığında, yüklenici tarafından hazırlanacak ve Belediyece onaylanmış proje ve teknik şartname kapsamında;

1. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Büyük Çakırman Köyü Komyeri mevki 143 ada 134 parselin 45.768,43 m2 lik kısmına Jeotermal Yaşam Merkezi (Aquapark, termal apart otel, olimpik yüzme havuzu, kafeterya, aile yüzme havuzu v.b teknik şartnamede detayları verilen ) tesisleri

2. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Büyük Çakırman Köyü Komyeri mevki 143 ada 134 parselin 10.105,12 m²’lik kısmına Karbondioksit Ayrıştırma ve Sıvılaştırma Tesisi (Teknik Şartnamesine uygun)

Tesislerinin yapılması ve 29 yıl süre içerisinde Tesislerin işletilmesi, işletme süresince Belediyeye sınırlı ayni hak bedeli ödenmesi ve süre bitiminde Tesislerin eksiksiz, bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve taahhütten arî şekilde bedelsiz olarak Belediyeye devredilmesi işidir.

İliİlçeMevkiAdaParselYüzölçümü (m²)Mevcut DurumuYatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL)Geçici Teminat Miktarı (TL)
ErzincanMerkezBüyük Çakırman(Komyeri)14313445.768,43 m²Boş Arsa34.880.822,11 TL1.046.424,66 TL
ErzincanMerkezBüyük Çakırman(Komyeri)14313410.105,12 m²Boş Arsa

İhale Yöntemi: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi: 29 yıl (348 ay)

Asgari Şartlar:

1 – Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yirmi dört (24) ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına onaylatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli bütün izinler alınacak, inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak, Tüm imalatları bitirilerek tesisler faaliyete geçirilecektir. Bu süre içerisinde Jeotermal yaşam merkezi ve Karbondioksit ayrıştırma – sıvılaştırma tesisleri işletmeye açılamaması durumunda, yapılan sözleşmeye yönelik fesih süreci başlatılacak ve bunun sonucunda o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatlar Belediyeye terk edilecek ve yatırılan teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir.

2 – Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye Jeotermal yaşam merkezi ve Karbondioksit ayrıştırma – sıvılaştırma tesisleri işletmesinden aylık 25.000,00 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) kira ve ciro (brüt hâsılatı) üzerinden verilecek olan bedeldir.

Ciro (brüt hâsılatı), Jeotermal yaşam merkezi ve Karbondioksit ayrıştırma – sıvılaştırma tesisleri işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen cironun (brüt hâsılatın) asgari %10’udur. İhale de artırım, bu oran üzerinden yapılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel: 34.880.822,11 TL (KDV hariç) (otuzdörtmilyon sekizyüzseksenbin sekizyüzyirmiiki Türk Lirası, onbir Kuruş)

Geçici Teminat Miktarı: 1.046.424,66 TL (birmilyon kırkaltıbin dörtyüzyirmidört Türk Lirası, altmışaltı Kuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli: 500,00 – TL (Beşyüz Türk Lirası)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer: Erzincan Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Kat: 1 / 208 no’lu oda, Halitpaşa Caddesi No:60 Merkez/ERZİNCAN

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat: Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 – 11.30 / 13.30 – 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme tarihi ve saati: Tarih: 11.04.2017 – Saat: 10:00

İhale için evrak teslim adresi: Erzincan Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Kat: 1/208 no’lu oda, Halitpaşa Caddesi No: 60 Merkez/ERZİNCAN

İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve saati: Tarih: 11.04.2017 – Saat: 10:30

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) adresi: Erzincan Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 Encümen Toplantı Odası Halitpaşa Caddesi No: 60 Merkez/ERZİNCAN

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması) Tarih ve saati: Tarih: 11.04.2017 – Saat: 10:30

İhale Komisyonu Toplantı Yeri: Erzincan Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 Encümen Toplantı Odası Halitpaşa Caddesi No: 60 Merkez/ERZİNCAN

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Erzincan Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Kat: 1 /208 no’lu oda, Halitpaşa Caddesi No: 60 Merkez/ERZİNCAN adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. 2886 Sayılı yasanın 6. Maddesinde sayılan kişiler ile yasaklı addedilenler bu ihaleye katılamazlar.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Ticaret Sicil Gazetesi

1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.9. Erzincan Belediyesi adına alınmış geçici teminat mektubu veya nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden alınacak)

1.13. İdari Şartnamenin 5. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname,

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır.

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye Jeotermal yaşam merkezi ve Karbondioksit ayrıştırma – sıvılaştırma tesisleri işletmesinden aylık 25.000 Türk Lirası Kira ve Ciro (brüt hâsılatı) üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Jeotermal yaşam merkezi ve Karbondioksit ayrıştırma – sıvılaştırma tesisleri işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen cironun (brüt hâsılatın) asgari %10’udur. İhale de artırım bu oran üzerinden yapılacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Bahçelievler Mah. – ERZİNCAN

Telefon: 444 9 024   Dâhili: 1069) Faks: 0446 214 33 22   www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.