1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

İhale Tarih ve Saati                 : 25.10.2016   –  11.00

 

 

JEOTERMAL KAYNAK-DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen ilimiz hudutlarındaki Jeotermal Kaynak-Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 15. maddesi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Kastamonu İ1 Genel Meclisi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1 – İhale Konusu İşler;

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Alan (Hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

AR.37.13/JTK-01

(ER: 3297587)

Kastamonu İli, Pınarbaşı İlçesi, Ilıca Köyü

1447.68

E30d1-

E30d2

y1: 509050 – xl: 4613920,

y2: 513690 – x2: 4613920,

y3: 513690 – x3: 4610800,

y4: 509050 – x4: 4610800

28,470.00 TL

854.10 TL

25.10.2016

11.00

 

2 – İhaleye iştirak edeceklerin;

İş bu Konu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahalarının ihalesine; Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini Kastamonu Valiliği yanı İl Genel Meclis Binası Encümen Müdürlüğü Merkez/KASTAMONU adresinden 100,00 TL karşılığı temin edebilirler.

3 – İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge.

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.9.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.9.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.9.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.10. Tüzel kişi olması halinde;

3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 – İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç saat 10.45’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 – İhale Şartnamesi, Kastamonu Valiliği yanı İl Genel Meclis Binası Encümen Müdürlüğü Merkez/KASTAMONU adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.