1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Arama Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Alanları İhale Edileceğini İlan Etti

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Arama Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Alanları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Arama Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Alanları İhale Edileceğini İlan Etti

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Zonguldak İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde 1500 hektar alana sahip 3315099 erişim numaralı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi;

Tahmin Edilen Bedel:

 

ERİŞİM NUMARASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

3315099

1500

30.000 TL

1000 TL

23.10.2017

15:00

 

1 – İstekliler ihale ile ilgili dosya ve şartnameyi İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görebilir ve aynı yerden 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) karşılığı satın alabilirler.

2 – İhaleye Katılma Şartları

İsteklilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde;

1 – Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks ile elektronik posta adresi.

2 – İkametgâh senedi ve aslını ibraz etmek şartıyla Nüfus Cüzdanı örneğini,

3 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 – Vergi levhası,

5 – Vekâleten ihaleye gireceklerin imza sirküleri ile vekâletname aslı veya noter tasdikli suretini,

6 – Geçici teminat banka dekontu veya mektubu,

7 – Tüm şartların kabul ettiğine dair her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.

8 – Şartnamenin alındığına dair banka dekontu,

b) Teklif sahibi tüzel kişi olması halinde;

1 – Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks ile elektronik posta adresi,

2 – Tüzel kişinin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

3 – İhaleye Katılacak Şirkete ait Vergi levhası,

4 – Tüzel kişiler adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküsü,

5 – Vekâleten ihaleye gireceklerin imza sirküleri ile vekâletname aslı veya noter tasdikli suretini,

6 – Ticaret Sicil Gazetesi,

7 – Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya mektubu,

8 – Tüm şartlarını kabul ettiğine dair her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış ihale şartnamesi.

9 – Şartnamenin alındığına dair banka makbuzu,

23.10.2017 Pazartesi günü saat 14:45’e kadar İhale Komisyonuna (İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne) vermek zorundadır.

– İhaleye katılacakların posta yolu ile müracaatları kabul edilmez,

– İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.