1. Ana Sayfa
  2. İHALE İLANLARI

MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri Hizmet İhalesi Yapacağını İlan Etti

MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri Hizmet İhalesi Yapacağını İlan Etti
0

MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri Hizmet İhalesi Yapacağını İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

İhale Tarih ve Saati                 : 09/02/2017 – 10:30

 

JEOFİZİK KUYU LOGU ÖLÇÜMLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                  :  2017/31376

1 – İdarenin

a) Adresi                                                   :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 312 201 20 53 – 0 312 285 58 14 – 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                            :

2 – İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  Hizmet Alımı,

1. BÖLGE (Afyon – Denizli): 50.000 m Gamma-Ray Logu, 50.000 m Neutron Logu, 50.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

2. BÖLGE (Amasya – Çorum): 50.000 m Gamma-Ray Logu, 50.000 m Neutron Logu, 50.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

b) Yapılacağı yer                                       :  (a) bendinde belirtilen 2 (iki) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                              :  1. ve 2. BÖLGELER: Sözleşmelerin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren (Sözleşme konusu projedeki sondaj çalışmalarının başladığının İdare tarafından yükleniciye ayrıca bildirilmesine müteakip) 10 (on) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1. ve 2. Bölgeler için 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                                        :  09/02/2017 – 10:30

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 noluoda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 – İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap