Dünyada Jeotermal Enerji

Bilindiği gibi, jeotermal enerjinin doğrudan ve dolaylı kullanımları vardır. Elektrik üretimin başlagıcından 100 yıl sonra, jeotermal santralların kurulu güç kapasitesi 25 ülkede 8900 MWe ‘a çıkmış olup, 56830 GWh/yıl enerji üretilmektedir (Lund, 2005). Geçen asır içinde elektrik üretimi üç aşamada gelişmiştir. Elektrik üretimi 1920’lerde İtalya’daki Larderello sahasından kuru buhar üretimiyle başlamış, 1950’lerde Y. Zelanda’daki Wairakei’den doymu buharla geleneksel buhar çevrimlerini kullanarak devam etmi ve en sonunda 1980’lerden itibaren orta entalpili akışkanlar için Organic Rankin çevrimiyle sürdürülmüştür.

Dünyanın jeotermal potansiyeli söz konusu olduğunda, WEC (1980) enerji kaynakları üzerine yaptığı bir çalışmada, EPRI’nin jeotermal temel kaynak listesini kullanmı ve jeotermal kaynakların doğrudan ve dolaylı kullanım potansiyelinin tahmini için bir metodoloji önermiştir. WEC’in metodolojisi kullanılarak, dolaylı kullanım için jeotermal potansiyel 1.14xlO8 MW yıl olarak bulunmuş olup, bu değer dünya enerji tüketiminin yaklaşık %70’dir. Öte yandan, doğrudan kullanım için üretilebilir ısı enerjisi 2.9xl024 J olarak tahmin edilmiş olup, bu değer de, sıcaklık dereceleri dikkate alınmaksızın, kabaca dünya birincil enerji tüketiminin 10000 katı olmaktadır. Bu rakam çok anlamlı olup, doğrudan kullanım için dünya jeotermal potansiyelinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Jeotermal Enerji Birliği (GEA) Gawel vd., (1999) tarafından yapılan bir çalışmanın özetini yayınlamış ve bugünün teknolojisini kullanıldığı taktirde jeotermal kaynakların 35448 and 72392 MWc ‘lık elektrik üretimini destekleyecek bir potansiyele sahip olduğunu açıklamıştır. Bugünlerde geliştirilmekte olan ileri teknoloji kullanılarak, jeotermal kaynakların 65576 ve 138131 MWe arasında elektrik üretim kapasitesini destekleyebileceği düşünülmektedir (Gawel vd., 1999). Bu analiz tarafından ortaya çıkanları jeotermal potansiyel, toplam dünya yıllık elektrik üretiminin yaklaşık %8.3’ü temsil etmektedir.

Kaynak: Ümran Serpen, Jeotermal enerjinin dünyada, Türkiye’de durumu ve İstanbul Teknik Üniversite’sindeki çalışmalar, İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl, Maslak, istanbul.