1. Anasayfa

GT 2021 5. Türkiye Jeotermal Kongresi

GT 2021 5. Türkiye Jeotermal Kongresi
Başlangıç tarihi: 17 Kasım 2021
Bitiş tarihi: 18 Kasım 2021
Zaman: 00:00 - 00:00
Konum: Grand Ankara Otel

Je­oter­mal Elekt­rik Sant­ral Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve Je­oter­mal Ener­ji sek­tö­rün­de haklı bir say­gın­lık ka­za­nan, dördüncüsünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez’ in katılımları ile yoğun bir ilgi eşliğinde başarıyla tamamlanılan Türkiye Jeotermal Kongresi’nin beşincisi olan GT 2021 17-18 Kasım ta­rih­le­rin­de Grand An­ka­ra Otel’de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.

Kong­re­nin he­de­fi; ül­ke­miz­de­ki je­oter­mal ener­ji kay­nak­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için ulus­la­ra­ra­sı iler­le­me­le­ri ya­kın­dan takip eden fark­lı bilim dal­la­rın­dan mü­hen­dis ve bilim in­san­la­rı­nı, ya­tı­rım­cı, te­da­rik­çi, kamu ve özel sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nı gö­rüş­le­ri­ni su­na­rak tar­tı­şa­bi­le­cek­le­ri, ta­nı­şa­bi­le­cek­le­ri, ürün ve hiz­met­le­ri­ni ta­nı­ta­bi­le­cek­le­ri bi­lim­sel bir or­tam­da bir araya ge­tir­mek­tir.