1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Niğde İl Özel İdaresi 1 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınlandı

Niğde İl Özel İdaresi 1 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınlandı
0

Niğde İl Özel İdaresi’nin konuya ilişkin ilanı, 01.03.2019 tarihli  Resmi Gazete’nin 30701 sayısında yayımlandı.

Buna göre, Niğde ili Kiledere Kasabası jeotermal kaynak ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelli alan Kiledere Kasabası 4350,00 150.000,00 TL+KDV bedelle sahanların ihalesi, 13/03/2019 – günü saat 11:00 da yapılacaktır Niğde İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLÇE MEVKİİ ALAN (Hektar) TAHMİNİ BEDEL %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Niğde İli Merkez İlçesi Kiledere Kasabası 4350,00 150.000,00 TL+KDV 4.500,00 TL 13/03/2019 11:00

1 – Niğde İli Merkez İlçesi Kiledere Köyü sınırları içerisinde 4350,00 hektar alana sahip, L33-a3 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar RN :51

1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA Sağa (Y) 647000 648000 652000 652000 646000 Yukarı (X) 4243000 4226000 4246000 4238000 4237000

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 13/03/2019 günü ihale saatine kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir. İhale Şerif Ali Sok. Kışla Geçidi Eski Adliye yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Şerif Ali Sok. Kışla Geçidi Eski Adliye yanı İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olan; a) Gerçek Kişiler;

 1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

 2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge

3) Noter onaylı imza sirküleri,

4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli Vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde Alınmış belge,

6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

7) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale Şartnamesi (ekleri ile birlikte),

8) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

9) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu. 01.03.2019 “CUMA” SEDA 2040 “CD” “Artırma İlanları”

(2) b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,

4) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

5) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belge,

6) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

7) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

8) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 13/03/2019 günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 2040/1-1

Kaynak: Resmi Gazete

Jeotermal, Jeotermal İhale, Termal, Jeotermal Kaynak İhale, jeotermal.com, Niğde İl Özel İdare, İhale, geothermal,

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.