1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Ağrı İl Özel İdaresi Tarafından 8 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınlandı

Ağrı İl Özel İdaresi Tarafından 8 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale İlanı Yayınlandı
0

Ağrı İl Özel İdaresi’nin konuya ilişkin ilanı, 27.02.2019 tarihli  Resmi Gazete’nin 30699 sayısında yayımlandı.

Buna göre, Ağrı ili Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçeleri mevkiinde olmak üzere 8 adet jeotermal kaynak ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelli alanlar 41.865,00 TL (KDV Hariç) ile 139.480,00TL bedelle sahanların ihalesi, 08/03/2019- günü saat 10:00 da yapılacaktır Ağrı İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar elden teslim edilebilecek. Ayrıca, istekliler tekliflerini aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderebilecek.

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Arama ruhsatlı sahaların 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Ağrı İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1.İhale Konusu İşler; Ruhsat No İli, İlçesi, Mevkii Cinsi Alan (hektar) Pafta No Muh. Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale tarihi ve saati

AR:22 Ağrı Doğubayazıt Jeotermal Kaynak 4997,46 I52d4,I51c4 139.480,00 4,0647 08/03/2019- 10:00

AR:23 Ağrı Taşlıçay Jeotermal Kaynak 4854,54 I50c4, I50c3, I50c2, I51c2 135.490,00 4,0647 08/03/2019- 10:15

AR:24 Ağrı Taşlıçay Jeotermal Kaynak 317,98 I50c1 41.865,00 1.256 08/03/2019- 10:30

AR:25 Ağrı Doğubayazıt Jeotermal Kaynak 4400,00 J51b2,J51b 1,I51c3,I51 c4 122.804,00 3.684,12 08/03/201910:45

AR:26 Ağrı Doğubayazıt Jeotermal Kaynak 3810,49 I51c3,I51c4 106.351,00 3.190,53 08/03/201911:00

AR:27 Ağrı Doğubayazıt Jeotermal Kaynak 3742,45 I51c3 104.452,00 3.133,56 08/03/2019- 11:15

AR:28 Ağrı Doğubayazıt Jeotermal Kaynak 4364,14 I52d4,I51c3 121.803,00 3.654,09 08/03/201911:30

AR:29 Ağrı Tutak Jeotermal Kaynak 3000,00 I49c4 83.703,00 2.511,09 08/03/201911:45

2 – Konu Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasının ihalesine ; Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri , diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir. 27/2/2019 ÇARŞAMBA ahmet ARTIRMA 1999 Disket 2

2.1.İhaleye katılacak istekliler ihale dökümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum caddesi Batıkent karşısı Merkez/AĞRI adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.

3-İhaleye Katılma Belgeleri. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1.Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, ünvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

 3.3.Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5.Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 3.7.1.İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.7.2.Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

 3.8.Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1.Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2.Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3.T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

 3.9.Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4.İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5.Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6.İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum caddesi Batıkent karşısı Merkez/ AĞRI adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. 1999/1-1

Kaynak: Resmi Gazete

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.