1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

MTA Muhtelif Kimyasal Malzemeler Alınmasına Yönelik İhale İlanı Yayınladı

MTA Muhtelif Kimyasal Malzemeler Alınmasına Yönelik İhale İlanı Yayınladı
0

MTA Tarafından Muhtelif Kimyasal Malzemeler Alınmasına Yönelik İhaleye Çıktı

İhaleye çıkılan malzemeler Hidroklorik Asit (HCI), Nitrik Asit (HNO3),  Perklorik Asit (HCIO4), Hidroflorik Asit (HF), Etil Alkol ( C2H5OH) ve Amonyak (NH3) olmak üzere 16/08/2018 günü saat 10.30 da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

MUHTELİF KİMYASAL MALZEME ALINACAKTIR

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Kimyasal Malzeme Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2018 / 390845
1-İdarenin
a) Adresi :MTA Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800

Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası :0312 201 20 53 – 0312 285 42 70
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13.800 Lt. Hidroklorik Asit (HCI)

5.460 Lt. Nitrik Asit (HNO3)

630 Lt. Perklorik Asit (HCIO4)

200 Lt. Hidroflorik Asit (HF)

200 Lt. Etil Alkol ( C2H5OH)

100 Lt. Amonyak (NH3), Mal Alımı

b) Teslim yeri/yerleri

: Ankara MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Başkanlığı Ambarları

c) Teslim tarihi/tarihleri

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama

  talimatının tebliğinden itibaren; 180 (Yüzseksen) takvim günü

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati  : 16/08/2018 – 10.30

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini – kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine  % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

Kaynak : MTA

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.