1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Aksaray İl Özel İdaresi 7 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edeceğini İlan Etti


Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı 7 adet jeotermal alan arama ruhsatı ile ihale edeceğini ilan etti.

Aksaray İl Özel İdaresi Aksaray Merkez Akin Köyü 4952.06 Hektar, Kazıcık Köyü 4972,87 Hektar,  Elmacık  Köyü  4523,20 Hektar jeotermal alanları  İhale Bedel İle 3 yıl arama ruhsatlı jeotermal alan ihale edeceğini ilan etti.

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 22.05.2018 /11:00

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 7 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.

İhale 22.05.2018 Salı günü saat 11.00’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.

 

Ruhsat Numarası

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

Muhammen Bedel ¨

Geçici Teminat ¨

İhale Tarihi

İhale Saati

Ruhsat Süresi

2012680003

Aksaray

Merkez

Akin

4952.06

111,703.00

3,351.09

22.5.2018

11.00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32a1, L31b2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

594000

591507

591000

590276

586880

590500

597400

Yukarı (X)

4252700

4254239

4255000

4255000

4257100

4261700

4258500

.

Ruhsat Numarası

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

Muhammen Bedel ¨

Geçici Teminat ¨

İhale Tarihi

İhale Saati

Ruhsat Süresi

2012680004

Aksaray

Merkez

Kazıcık

4972,87

112,150.00

3,364.50

22.5.2018

11.00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32a4, L31b3, L31b2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

583600

590900

587300

579950

Yukarı (X)

4252850

4247900

4243600

4248400

.

Ruhsat Numarası

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI (Hektar)

Muhammen Bedel ¨

Geçici Teminat ¨

İhale Tarihi

İhale Saati

Ruhsat Süresi

2013680003

Aksaray

Merkez

Elmacık

4523,20

102,030.00

3,060.90

22.5.2018

11.00

3 Yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları;

Paftalar:

L32d2, L32a3

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

603929

607709

609178

608000

602050

599901

Yukarı (X)

4237432

4234637

4230000

4230000

4229999

4234304

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Aksaray Şubesi TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 120.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11.00’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

 

 

Kaynak: Resmi Gazete