1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Çorum İl Özel İdaresi Tarafından 1 adet Jeotermal Arama Ruhsatı İhale İlanı Yayınlandı


Çorum İl Özel İdaresi Bayat ilçesi 4900 Hektar alan 131.467,00 TL İhale Bedel İle 3 yıl arama ruhsatlı jeotermal alan ihale edeceğini ilan etti.

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Çorum İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 09/05/2018/14:00

JEOTERMAL KAYNAK ALANI AÇIK TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan, G32-c1/G32-c4/G32-d2/G32-d3 nolu paftalarda bulunan, 4.900 hektar alanda, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 016 ruhsat numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlara, 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Çorum

İlçesi                                       :  Bayat

Mahalle/Köyü                         :  –

Yüzölçümü                             :  4.900 Hektar

Mevkii                                    :  –

İhale Bedeli                             :  131.467,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :      3.944,01 TL.

İhale Tarihi                             :  09/05/2018

İhale Saati                               :  14.00

İhale Yeri                                :  Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No: 167 Çorum adresinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu.

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi             :  3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 50,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır.

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

603000

610000

610000

603000

Yukarı (X)

4503000

4503000

4496000

4496000

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A – Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e) Vekâleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B – Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

Taliplilerin istenilen belgeleri 09/05/2018 Çarşamba günü Saat 14.00’de dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

 

Kaynak: Resmi Gazete

İlginizi Çekebilir