1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti
0

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 7 Adet Jeotermal Kaynak Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı Yer           :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 418 no’lu İhale Salonunda

İhale Tarih ve Saati                  : 11.09.2017 Pazartesi

 

7 (YEDİ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 7 (yedi) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Artırma Usulü (Kısmi Teklifli) ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. İhale Kısmi Teklifli olup her kısım için ayrı ayrı teklif ve geçici teminat alınacaktır.

3209249 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları:

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Anaz Mahallesi, Alanı: 4797,05 Ha, Pafta: N42d1, N42d4

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 96.507,69 TL, Geçici Teminatı:2.895,23 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

500000

505000

505000

500000

Yukarı (X)

4115350

4114540

4104900

4105800

 

3295229 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları:

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Aşağı Koymat Mahallesi, Alanı: 277,99 Ha, Pafta: N41b3

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 31.528,86 TL, Geçici Teminatı: 945,87 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

495000

494999

494209

493999

497993

498000

Yukarı (X)

4127000

4126412

4126830

4127980

4127304

4127000

 

3209248 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları:

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Çamlıdere Mahallesi, Alanı: 4514,55 Ha, Pafta: N42d1, N42d4

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 90.932,02 TL, Geçici Teminatı: 2.727,96 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

505000

509700

509900

505000

Yukarı (X)

4114540

4114000

4104432

4104900

 

3209251 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları:

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Havşanlı Mahallesi, Alanı: 3251,94 Ha, Pafta: N42d3, N42d4, N42d1

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 66.051,65 TL, Geçici Teminatı: 1.981,55 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

505000

509900

509812

515065

511170

Yukarı (X)

4104900

4104432

4109208

4102750

4100135

 

3209252 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları:

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Mutluca Mahallesi, Alanı: 3288,96 Ha, Pafta: N42d3, N42d4, N41c3

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 66.781,15 TL, Geçici Teminatı: 2.003,43 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

500000

505000

511170

506408

Yukarı (X)

4105800

4104900

4100135

4098297

 

3209250 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları:

Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Uğurlu Mahallesi, Alanı: 4492 Ha, Pafta: N41c3, N41c4, O41b1, O41b2

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 90.487,67 TL, Geçici Teminatı: 2.714,63 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

483609

486900

491670

488634

Yukarı (X)

4106078

4107181

4094577

4093562

 

3203463 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları:

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Yukarı Koymat Mahallesi, Alanı: 300 Ha, Pafta: N41b3

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 31.528,86 TL, Geçici Teminatı: 945,87 TL, İhale Saati: 13:30

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

495000

498000

498000

495000

Yukarı (X)

412700

4127000

4126000

4126000

 

2 – İhale, Veysel Karani Mah. Darçın Sok. No:10 Haliliye / ŞANLIURFA Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Haliliye / ŞANLIURFA adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 418 no’lu İhale Salonunda, 11.09.2017 pazartesi günü saat 13:30’da yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 11.09.2017 pazartesi günü, ihale saatine kadar İhale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 – İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

3.1 – Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

3.2 – İhale için belirtilen geçici teminatlar İdaremiz adına açılmış olan Şanlıurfa T.C. Vakıfbank Haliliye Şubesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı TR 5900 0150 0158 0073 0539 7516 nolu hesabına ihale kayıt numarası ile yatırılmış geçici teminat dekontu ihale saatine kadar getirilecektir.

3.3 – Gerçek kişi olması halinde,

3.3.1. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi,

3.3.2 – T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi),

3.3.3 – Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

3.3.4 – Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi,

3.4. Tüzel kişi olması halinde;

1) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna teslim edilmesi

3.4.1 – Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3.4.2 – İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4.3 – Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,

3.5 – İhale dokümanı kapsamında sunulan teknik şartnamenin istekli tarafından onaylanmış bir örneği ihale komisyonuna sunulacaktır.

4 – İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Veysel Karani Mah. Darçın Sok. No: 10 Haliliye / ŞANLIURFA adresinde görülebilir.

5 – Doküman satış bedeli 500,00 (beşyüz türk lirası) TL’dir. İhale için belirtilen doküman satış bedeli İdaremiz adına açılmış olan Şanlıurfa T.C. Vakıfbank Haliliye Şubesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı TR 5900 0150 0158 0073 0539 7516 noluhesabına ihale kayıt numarası ile yatırılacaktır. Doküman satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

6 – 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak, sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

7 – İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

8 – İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.

9 – İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden şartname Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı resmi internet sitesi olan www.sanliurfayikob.gov.tr’den görülebilir.

İlan olunur.

 

Kaynak:  http://resmigazete.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.