1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Salihli Belediyesi Başkanlığı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Salihli Belediyesi Başkanlığına ait Jeotermal saha 2.000.000,00 TL Yıllık ruhsat kullanım bedeli ihale edileceğini ilan etti.

Salihli  Belediyesi Başkanlığı Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  Salihli  Belediyesi Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati                 : 28/06/2017 saat 17:00 kadar

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 – 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Salihli Belediyesi adına düzenlenmiş L20-a1, L20-a2 Paftalar ve aşağıda koordinatları verilen JEOTERMAL işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. Maddesinin 29. Fıkrası tanımı çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre, Salihli Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 2017/55 Sayılı Kararına istinaden 20 yıllığına Gayri Ayni Hak Tesisi kapsamında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 29/06/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını en geç 28/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar İdare’ ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 – İhaleye çıkarılan alanın bulunduğu koordinat, muhammen kira bedeli, geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SıraNoN.AdıKoordinatYKoordinatXPaftaVasfıYıllık Muhammen BedeliGeçici TeminatBedeliİhaleSüresi
112345960006030006030005960004262000426200042550004255000L20-al, L20-a2Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha2.000.000,00 TL Yıllık ruhsat kullanım bedeli ile İşletme bedeli ve Diğer Gelirlerin % 13 u oranında hesaplanan bedeldir.4.080.000,00 TL.20 Yıl

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1 – Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması.

2 – İsteklinin veya %50’sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansının Olması

3 – İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olması, gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişilerden;

1 – TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

2 – Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

3 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 – Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.

5 – Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.

6 – Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

8 – Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi

B) Tüzel Kişilerden;

1 – Tebligat için adres beyanı.

2 – Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 – İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 – Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.

5 – Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.

6 – Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

C) Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi,

4 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre halesi yapılacak olan gari ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00 TL. ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.