1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti


0

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahası İhale Edileceğini İlan Etti

İhalenin Yapılacağı yer           :  KonyaValiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonu

İhale Tarih ve Saati                 : 24/04/2017

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 1 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı ve 1 adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacaktır.

1 – İhale Konusu İşler;

Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre aşağıda ilçesi, mahalle/mevkii, alanı, koordinatları ve muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal sahalar ihale edilerek (3 yıllık) ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

1.1. Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlı Sahalar:

Ruhsat Noİli, İlçesi, MevkiiAlan (Hektar)Pafta NoKoordinatlarıMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihi ve Saati
AR:42-2013/119Konya, Ereğli, Acıkuyu4799,99M32c1611000-4178000, 619000-4178000, 619000-4172000, 611000-417200094.587,169.458,7224.04.201710:00
İR:42-2012/15Konya, Selçuklu, Tatköy790,77M28b1, M28b2454969-4204474, 454000-4202451, 448001-4202013, 446021-4200710, 446232-4199707, 445471-4199705, 445247-4200611, 445173-4201655, 445008-4202007, 444855-4202029, 444931-4202263, 445304-4202279, 445664-4200702, 448009-4202098, 450853-4202303113.019,7311.301,9724.04.201710:00

2 – İhaleye iştirak edeceklerin;

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/KONYA adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.

3 – İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.9. Gerçek Kişiler İçin;

3.9.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.9.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.9.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.10. Tüzel kişi olması halinde;

3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 – İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 – İhale Şartnamesi, Konya Valiliği Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 – Başkanlık ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Kaynak: http://resmigazete.gov.tr

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.