1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Amasya İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

Amasya İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhale Edeceğini İlan Etti
0

Amasya İl Özel İdaresi 2 Adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhale Edeceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Amasya İl Özel İdaresi Yemekhanesi
İhale Tarih ve Saati                 : 27/02/2017

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 – 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri İl Encümenince yapılacaktır.

a) Amasya ili, Merkez ilçesi, Gözlek-Yıldız köyleri 860,17 hektar alana sahip, G35-d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 1 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1:727969-X1:4495953, Y2:729510-X2:4495126, Y3:730539-X3:4494690, Y4:727629-X4:4492906, Y5:727236-X5:4492665, Y6:726736-X6:4493432, Y7:725945-X7:4492893, Y8:726451-X8:4495867

b) Amasya ili, Taşova ilçesi, Karsavul köyü 4.488,76 hektar alana sahip, G36-b1/G36-b2/G36-b3/ G36-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 2 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1:272984-X1:4528974, Y2:275010-X2:4528982, Y3:277004-X3:4529011, Y4:278750-X4:4528980, Y5:282003-X5:4528996, Y6:282004-X6:4527069, Y7:281992-X7:4526029, Y8:281992-X8:4524022, Y9:279005-X9:4523986, Y10:277010-X10:4524009, Y11:273996-X11:4524005, Y12:273003-X12:4524001, Y13:272994-X13:4525026, Y14:273000-X14:4526010

2 – Muhammen Bedel:

 

S. No

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkez

Gözlek-Yıldız

860,17

60.000,00 TL + KDV

1.800,00 TL

27/02/2017

13:35

2

Taşova

Karsavul

4.488,76

50.000,00 TL + KDV

1.500,00 TL

27/02/2017

13:45

 

3 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                  :  Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı               :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli ve ihale geçici teminatı Halk Bankası Amasya Şubesi IBAN: TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 sayılı Amasya İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.

4 – İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                :  Amasya İl Özel İdaresi Yemekhanesi (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No: 97).

b) Yapılacağı Tarih/Saat                      :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                              :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 – Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                 :  Amasya İl Özel İdaresi Yemekhanesi (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:97).

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati         :  27/02/2017 Pazartesi Günü ihale saatine kadar.

6 – İhaleye Katılım Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ve e-posta adresi.

b) Okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

c) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat (teminat mektubu veya banka dekontu) vereceklerdir.

d) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

g) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

4 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

h) Tüzel Kişi İstekliler

1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi

2 – Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti (son üç ayda alınan)

3 – Vergi levhası (onaylı)

4 – Yönetimin onaylı imza sirküleri

5 – Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturanların imza beyannamesi

6 – Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz edeceklerdir.

7 – İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

8 – Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

9 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

10 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telefon, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11 – Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır.

12 – İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.