1. Anasayfa
  2. İHALE İLANLARI

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2 Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti
0

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2 Adet Jeotermal Kaynak  Arama Ruhsat Sahaları İhale Edileceğini İlan Etti

 

İhalenin Yapılacağı yer           :  Adana Valiliği

İhale Tarih ve Saati                 : 28.09.2016

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlarının, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İşin adı:

A) Adana İli, Ceyhan İlçesi Çokçapınar mahallesi sınırları içerisinde 4837 hektar alana sahip 6 nolu 3301177 erişim numaralı jeotermal kaynak arama ruhsatının ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

742500

744800

738200

734000

Yukarı (X)

4100900

4097500

4090350

4093500

 

B) Adana İli, Ceyhan İlçesi Çiftlikat mahallesi sınırları içerisinde 4000 hektar alana sahip 7 nolu 3301184 erişim numaralı jeotermal kaynak arama ruhsatının ihalesi;

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

745000

755000

755000

745000

Yukarı (X)

4099000

4099000

4095000

4095000

 

2 – Tahmin Edilen Bedel:

İLÇE

ERİŞİM NUMARASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

A)

Ceyhan

3301177

4837

104.286,23-TL

3.128,59-TL

28.09.2016

10:00

B)

Ceyhan

3301184

4000

86.605,94-TL

2.598,18-TL

28.09.2016

10:30

 

3 – İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı             : İhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 100,00.- TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aşağıda yazılı adreste görülebilir.

Şartname bedelinin, Adana Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü veznesine peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 – İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                              : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu

b) YapılacağıTarih/Saat                     : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                            : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

d) Tahmin edilen bedel ve geçici

teminat miktarı                               : Yukarıda belirtilmiştir.

5 – Tekliflerin:

a) VerileceğiYer                                : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati       : 28.09.2016 Çarşamba günü yukarıda belirtilen İhale saatine kadar

6 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için varsa telefon ve faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1. Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2. Noter tasdikli imza beyannamesi

3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1. Şirketin kuruluş statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.

2. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri.

4. Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması durumunda, ortak girişim beyannamesi, (ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme yapılmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesi istenilecektir.)

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

ı) Vergi borcu ve SSK borcu yoktur yazısı

j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iştirak edecek olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere iştirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine işin adını yazmaları gerekmektedir.

7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 28.09.2016 Çarşamba günü ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 – İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

9 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 – İhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğü veznesine peşin olarak ödenecektir.

11 – Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.

12 – İhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.